Algemene voorwaarden en richtlijnen Fem Company                                          januari 2020

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 – Bedrijfsomschrijving

Fem Company richt zich op coaching, training en consultancy binnen het werkveld van professionele- en persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Fem Company is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77278070

Artikel 3 – Definities

Opdrachtnemer is in deze Fem Company.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Fem Company.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer.

Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen  dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 – Coach traject en privacy

Indien er vooraf een coach traject van een aantal sessies is afgesproken, dan kan dit traject tussentijds worden beëindigd door opdrachtnemer als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij deze voortzet.

Opdrachtgever staat vrij dit traject tussentijds op te zeggen. Gebeurt dit binnen 24 uur voorafgaand aan een geplande coachafspraak, dan wordt deze wel in rekening gebracht.

Opdrachtnemer hanteert de privacyrichtlijnen. Opdrachtgever kan ook voortijdig vernietiging eisen van het klantendossier.

Artikel 6 – Prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend. Zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie etc.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de overeenkomst. Betalingsvoorwaarden staan vermeld op de factuur.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

Aangaande coachtrajecten is dit beschreven in artikel 5.

De duur van een opdracht wordt in een aparte overeenkomst vastgesteld. Tussentijdse opzegging kan door beide partijen worden geïnitieerd, met wederzijds goedvinden.

Over de financiële verplichtingen die nog openstaan zullen dan afspraken worden gemaakt.

Bij eenzijdige opzegging van opdrachtnemer, zonder wederzijds goedvinden, zullen de financiële verplichtingen moeten worden nagekomen.

Artikel 9 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of consultancy opdrachten.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Bij opdrachten die langer duren dan 6 maanden, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde factuurbedrag.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of consultancy opdracht.

Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.